Friday, August 15, 2008

Pengajian Fiqh secara berTalaqi

Pengajian Fiqh secara berTalaqi
Us Hj Zamihan Hj Mat Zin al-Ghari
Hamba Allah yang hina, di bumi yang fana

1.0 PENGENALAN

Pengajian secara bertalaqqi merupakan satu system pengajian yang dijalankan secara halaqah, dipimpin oleh seorang guru, menggunakan kitab tertentu bagi mencapai satu maqam tertentu. Iaitu satu modul pengajian tekstual yang lengkap tentang ilmu-ilmu Islam khususnya merangkumi bidang akidah, syariah dan akhlak. Sebenarnya, pewarisan ilmu ini adalah berpunca daripada Baginda SAW sendiri yang mengecapi lautan keilmuan dengan mata hati yang suci hasil limpahan wahyu dari Rab al-Jalil.

Apa yang diajarkan kepada Baginda SAW mudah difahami, dihayati clan dijiwai. Seterusnya diwariskan pula kepada para sahabat, tabi’in, tabi' tabi'in dan generasi seterusnya. Sehinggalah sampai ke zaman kita dengan satu set pemahaman, pengamalan clan penghayatan yang lengkap dan menyeluruh. System ini memberikan kita satu jaminan bahawa tiada ruang untuk seseorang itu melakukan penyelewengan terhadap sesuatu perkara yang diketahui umum .

Bahkan segala bentuk kekurangan atau penyelewengan mudah dikenaipasti dan dibaikpulih bagi menjamin nilai estetika ilmu dan pengamalan itu sendiri. Pendek kata, fahaman, pengamalan clan perilakuan kita bersumberkan kepada asas clan methodology yang jelas dan benar.

2.0 DEFINESI

Apabila disebutkan Pengajian fiqh secara bertalaqqi maksudnya merujuk kepada pakej pengajian ilmu feqah secara tekstual dari huruf ke huruf. Seni pengajian ini mempunyai enam rukun utama. Iaitu guru, silsilah, kitab, murid, tempat clan matiamat.

2.1 Guru hendaklah seorang yang alim (menguasai seni fiqh secara menyeluruh dan mendalam).

2.2 Guru sewajarnya mempunyai silsilah yang jelas. Iaitu memiliki jaringan sanad - sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Hal ini penting bagi menjamin keaslian fahaman dan limpahan keberkatan.

2.3 Pembelajaran fiqh secara talaqqi lazimnya mempunyai rangkaian kitab yang tersendiri sebagai sukatan teras. Ia terbahagi kepada 3 peringkat. Peringkat Ibtida'i : iaitu peringkat asas pembelajaran. Khususnya untuk para fuqara' (para pelajar secara talaqqi) yang ingin memulakan pengajian tanpa sebarang asas pengetahuan. Antara kitab-kitab yang digunakan seperti seperti kitab Perukunan, Munyat al-Musolli, Safinat al-Naja, Idaman Penuntut, Matla' al-Badrain, Sabil al¬Muhtadin dan lain-lain. Kedua, Peringkat Thanawi : iaitu peringkat menengah.

Khususnya bagi mereka yang telah mempunyai asas pengetahuan fiqh dan berminat untuk memperluaskan pengetahuannya. Antara kitab-kitab yang diajar ialah seperti I'anah al-Tholibin, Kifayah al-Akhyar, al-Iqna' fi Hal al-Fadz Abi Syuja', al-Bujairimi 'ala al-Khatib, Mughni Muhtaj, al-Tuhfah, al-Nihayah clan lain¬lain. Ketiga, Peringkat al- "Ally : iaitu peringkat tertinggi. Khususnya bagi fuqara' yang ingin menguasai permasalahan fehqiyyah secara mendalam. Bahkan mampu menyelesaikan permasalahan ranting feqhiyyah berdasarkan kaedah dan dalil-dalilnya. Antara kitab-kitab yang diajarkan pada tahap ini ialah seperti Hasyiatan li Umairah wa Qaliubi, Minhaj al-Thalibin, Raudhah al-Thalibin, al¬Majmu' syarh al-Muhadzab, al-Muharrar dan lain-lain. Ketiga-tiga peringkat pengajian ini berdasarkan kepada fiqh mazhab al-Syafi'ie menerusi pemahaman dan penilaian ulamak al-Syafi'iyyah.

Lantaran itu, terdapat rumuz atau istilah-istilah teknikal feqhiyyah yang harus difaharni. Umpamanya Qaul Qadim, qaul Jadid, Qaul ashah, sahih, adzhar, masyhur, syeikh mazhab, ashab dan lain-lain. Selain itu, fiqh perbandingan mazhab juga turut diajar sebagai bahan komparatif, tetapi tidak secara mendalam. Pokoknya, para fuqara' dapat mengetahui clan membezakan antara khilaf mazhab dengan khilaf ashab.

2.4 Murid bermaksud individu yang mengiginkan sesuatu khususnya ilmu. Dalam konteks pengajian talaqqi, murid ialah mana-mana individu yang mempelajari ilmu pengetahuan secara berguru, berkitab dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap proses pembelajaran clan pembentukan diri. Kebanyakkan mereka terikat dengan syarat clan adab-adab pengajian tertentu.

2.5 Manakala tempat, diistilah sebagai pusat pengajian yang khusus. Kebiasaannya merujuk kepada pondok-pondok yang dimiliki individu tertentu yang bertindak sebagai Tuan Guru. Dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas. Pondok - pondok ini dibina oleh Tuan-tuan Guru berbekalkan keupayaan yang terhad.

Disamping mengorbankan apa yang ada, sesetengahnya juga menerima sumbangan masyarakat tempatan untuk diwakafkan sebagai harta ikhlas. Namun ada juga Tuan-tuan yang menjadikan surau dan rumahnya sebagai pusat pengajian disebabkan ketidakmampuan untuk membuka pondok sebagai pusat pengajian. Walau apapun bentuk pengorbanan yang dicurahkan, sambutan kepada pengajian ilmu secara bertalaqqi tetap mendapat sambutan dikalangan masyarakat kita. Situasi inilah sebenarnya yang menghidupkan budaya ilmu dan menjamin pegangan dan pengamalan yang benar.

2.6 Pengajian fiqh secara bertalaqqi mempunyai matlamat yang jelas. Antaranya :
a) Mencorak pegangan yang benar.
b) Mewujudkan pemahaman yang mantap.
c) Menyemai integriti yang tinggi.

3.0 KEPENTINGAN

a) Pengajian fiqh secara talaqqi menawarkan pengajian iimu fiqh secara teratur, berdisiplin dan menyeluruh.
b) Menghayati butiran pengajian secara mendalam merangkumi teori dan praktikal.
c) Membuat rujukan kepada sumber clan ahlinya bagi menjamin keaslian, keseragaman fahaman clan pengamalan.
d) Membentuk sikap dan keperibadian yang baik.
e) Mewarisi limpahan keberkatan ilmu.

4.0 SYARAT DAN ADAB

Dalam kghairahan pengajian talaqqi, penulis berpendapat syarat dan adab tidak boleh dikesampingkan begitu sahaja sebagaimana pengajian biasa. Sebenarnya, kedudukan syarat dan adab ini diperincikan oleh Tuan-tuan Guru tertentu dan mungkin ia kelihatan sedikit berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Namun, beberapa syarat clan adab perlu difahami dalam system pengajian ini. Antaranya seperti :
a) Keikhlasan
b) Kesungguhan
c) Masa yang panjang
d) Kitab yang muktabar
e) System pengajian yang teratur
f) Guru yang baik (alim, warak, zuhud dll)
g) Wujudnya generasi pelapis
h) Suasana yang baik

5.0 LANGKAH - LANGKAH

Kebanyakkan dari kita tidak mempelajari kitab secara talaqqi khususnya isu-isu yang melibatkan rangkaian asas seperti akidah, syariah dan akhlak. Akan tetapi kita mempunyai sensitivity yang tinggi terhadap agama. Pendek kata, hati kita begitu meruntun untuk membijakkan diri dalam menyelesaikan apa jua permasalahan yang bersifat kontemporari. Maka wujudlah si buta berlagak celik, sijahil berlagak alim serta si alim membisu seribu bahasa. Akhirnya, isu-isu kontemporari dimuktamadkan secara kejam ala zionisme. Lantaran itu, sayugianya beberapa inisiatif perlu diambii kira bagi merawat apa yang beriaku. Antaranya ialah :
a) Menyedari clan menginsafi kekurangan diri.
b) Menanam semangat cintakan ilmu pengetahuan secara bersilsilah.
c) Berusaha memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan.
d) Sanggup berkorban demi mencari keredhaan Tuhan.
e) Menepati kaedah takhalli, tahalli clan tajalli.
f) Selalu mengakauntabiliti diri.

6.0 KESAN

Pengajian fiqh secara talaqqi menjanjikan beberapa keistimewaan. Antara kesan yang boleh diperolehi ialah :
a) Menjamin pakej pegangan, fahaman dan pengamalan yang benar
b) Mengelak sebarang syubhat atau penyelewengan.
c) Menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan.
d) Memberi keyakinan yang tinggi.
e) Mewarisi sumber yang asli.
f) Mutu disiplin ilmu yang terjamin.

7.0 KESIMPULAN

Setelah kita memahami latarbelakang pengajian fiqh secara talaqqi maka periulah kita sama-sama menganjakkan satu kesedaran dalam sanubari bahawa system pengajian ini satu tuntutan. Bahkan ia merupakan satu-satunya wacana iimiyyah yang asli yang diwarisi dari silsilah kepada satu silsilah yang lain. Seterusnya mempertemukan kita dengan junjungan Rasulullah SAW sebagai guru mursyid yang sempurna.

Kita juga perlu menyedari bahawa system pengajian ini sewajarnya diterus dan dipertahankan walau apa jua cabaran clan keadaan sekalipun. Demi mempertahan clan menjamin nitai-dan maruah ilmu itu sendiri.

Justeru, semua pihak harus memainkan peranan secara aktif dan bersepadu bagi menjayakan misi dan visi pengajian talaqqi. Kita perlu bersedia untuk mengorbankan apa sahaja asalkan kesinambungan ilmu yang benar tetap teguh terpelihara. Gunakalah pendekatan yang terbaik bagi menghasilkan pulangan lumayan demi kebahagiaan dunia clan akhirat. Wassalam.

Wednesday, April 2, 2008

Benarkah kita mencintai dan menjadikan Nabi s.a.w sebagai ikutan

Ustaz Zainudin Hashim
Fri | Mar 21, 08 | 3:42:23 pm MYT

Pertama kali diucapkan selamat menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah s.a.w kepada semua kaum muslimin dan muslimat, semoga sambutan kali ini memberi nafas baru kepada kita untuk menjadikan segenap ajaran baginda inspirasi menuju kecemerlangan hakiki.

Namun apa yang perlu diutarakan kepada sidang pembaca setia harakahdaily.net, ialah satu persoalan yang mungkin tidak terlintas dalam pemikiran kita semua, berhubung kebenaran kecintaan dan ikutan kita terhadap baginda Rasulullah s.a.w

Isu perarakan yang dilakukan pada awal pagi 12 Rabiulawal saban tahun seolah-olah menggambarkan bahawa rakyat Malaysia yang beragama Islam menunjukkan kesungguhan mereka untuk mencintai Rasulullah, tetapi apakah benar mereka mencintai Rasulullah setelah selesai melakukan perarakan?.

Sesungguhnya kecintaan terhadap Rasulullah tidak terhenti pada majlis perarakan, kalau itu yang berlaku, ia bermakna tidak ada perbezaan dengan tindakan Abu Lahab (Pak Cik Nabi) setelah mengetahui bahawa Rasulullah diputerakan, lantas beliau mendakap jasad baginda yang mulia dan membawanya mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali pusingan (serupa amalan tawaf mengelilingi Kaabah). Image

Tetapi apa yang terjadi kepada Abu Lahab setelah baginda meningkat dewasa dan dilantik pula menjadi Rasul terakhir, beliaulah orang yang paling keras menentang kebenaran yang dibawa oleh anak saudaranya sendiri.

Inilah yang terjadi kepada kebanyakan umat Islam dalam negara kita, pada waktu pagi berarak, dan di waktu petang hari melakukan tindakan yang menentang Islam dengan penganjuran program maksiat seperti membenarkan konsert Akademi Fantasia 6 disiarkan menerusi Astro dua hari selepas berarak (22 Mac 2008).

Tidakkah golongan seperti ini perlu memerhatikan ayat Allah menerusi surah Ali Imran ayat 31 yang bermaksud: Katakanlah Wahai Muhammad (kepada umatmu) Jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku, pasti Allah cinta kepada kamu.

Dalam ayat 21 surah al-Ahzab, Allah menegaskan bahawa: Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan ikutan yang baik. Sementara dalam ayat 8 surah as-Soff maksudnya: Dialah (Allah) mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dengannya dapat mengalahkan agama seluruhnya walaupun tindakan baginda itu tidak disukai oleh golongan orang-orang musyrikin.

Apabila kita merujuk kepada ketiga-tiga ayat di atas, yang menganjurkan kepada kita agar mencintai baginda, menjadikan baginda contoh teladan, membawa petunjuk ke jalan kebenaran, dan banyak lagi, tetapi adakah kita telah mengikut saranan ayat-ayat di atas.

Umat hari ini selepas berarak, mereka membenci sunnah-sunnah Nabi, sebagai contoh melantik para pemimpin yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah sampai hari ini walaupun negara sudah merdeka lebih lima puluh tahun.

Mereka juga tidak menjadikan baginda Rasulullah s.a.w sebagai contoh dalam segenap aspek kehidupan sebagai muslim, ini termasuk dalam aspek pentadbiran negara, institusi kewangan, kemasyarakatan, persekitaran dan lain-lain, semuanya diikat dengan sistem Sekularisme, Kapitalisme dan lain-lain.

Malah mereka juga tidak yakin bahawa agama Islam adalah agama yang betul dengan prinsip rukunnya yang lima, hingga mencipta satu agama baru "Islam Hadhari" dengan prinsip yang sepuluh dengan pelbagai alasan.

Dalam Islam, perkataan Islam dan Iman tidak boleh dipisahkan bagaikan aur dengan tebing, jadi kalau ada Islam Hadhari, mestilah juga ada istilah Iman Hadhari, Islam Hadhari diterjemahkan dengan Islam yang bertamadun, ini menunjukkan ada lagi istilah Islam yang tidak bertamadun.

Inilah yang dikatakan bahawa kalau tidak mahu terima Islam sebenar, itu adalah haknya untuk menolak, tetapi jangan sampai mengajak orang ramai (rakyat) menentangnya juga.

Ingatlah apa yang pernah diungkapkan oleh Saidina Omar Bin al-Khattab: "Dulu kami adalah golongan yang hina kerana menolak Islam, kemudian Allah muliakan kami dengan Islam, tetapi apabila jika kami mencari kemuliaan selain daripada Islam, pasti Allah akan timpakan penghinaan atas diri kami". - mns

Tuesday, April 1, 2008

PEMIMPIN YANG MESTI KITA TAAT

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya."(Surah An-Nisa':59)

Kita hendaklah taat kepada Allah iaitu dengan maksud yang lain melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya.Jalan untuk kita taat kepada Allah ialah dengan makrifatullah iaitu mengenal Allah taala.Kalau kita tengok umat Islam sekarang yang semakin berani melanggar perintah Allah dengan melakukan maksiat disebabkan mereka tidak mengenal tuhan, tidak mengenal sifat-sifat tuhan, bagaimana syurga, bagaimana neraka, konsep pahala dan dosa. Keduanya kita mestilah taat kepada rasul iaitu utusan yang telah di hantar oleh Allah untuk menyampaikan Islam.Taraf rasul berlainan dengan taraf pemimpin, rasul tidak boleh di samakankan kedudukannya dengan para pemimpin.Kerana dia adalah "The Choosen One" yang telah di pilih Allah untuk menyampaikan ajarannnya.Manusia biasa tidak boleh menjadi rasul atau sampai ke tahap rasul walaupun dia membuat amal sebanyak mana pun, tetapi manusia boleh berusaha menjadi wali atau orang yang hampir dengan Allah.Jadi sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W kita semestinya harus taat kepada beliau kerana segala Amal dan perbuatannya datang daripada Allah S.W.T. Ketiga kita mestilah taat kepada (ulil-amri) yakni pemimpin.Ramai di kalangan kita salah menafsirkan ayat ini iaitu kita mesti taat pada apa segala yang pemimpin buat tanpa menghiraukan apa yang mereka buat itu berlandaskan syarak atu tidak dalam erti kata lain pemimpin yang kita hendak taat itu mestilah taat kepada Allah dan rasul.Jika pemimpin ini ingkar dengan perintah Allah dan rasul maka tidak wajib untuk kita mentaatinya.